Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

De kinderen (en de vakken)

DE KINDEREN

 

De kinderen spelen, werken en groeien samen. Met dat groeien bedoelen wij dat zij groter worden maar ook dat zij geestelijk groeien en dus betere keuzes leren maken.

De kinderen komen in principe altijd naar school. School is heel belangrijk voor hen! Als kinderen ziek zijn of er iets bijzonders aan de hand is, dan komen zij niet naar school. Als leerlingen op school verschijnen en wij weten daar niets van, dan wordt er vanuit school gebeld naar de ouders. Wanneer leerlingen onterecht niet op school zijn, wordt dit altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Spijkenisse.

De kinderen komen op tijd. Dat vinden wij belangrijk voor nu, maar ook voor later. De kinderen die te laat komen, worden hierop aangesproken. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open en dan komen zij naar binnen bij de eigen unit. In de school lopen zij rustig en passen zij hun gedrag aan. Zij worden door de meesters en juffen ontvangen. De deuren gaan om 8.30 uur dicht. De kinderen die te laat zijn, komen dan via de hoofdingang naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur.

 

Te laat komen (3-6-9-12 regeling) We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Wanneer uw kind ’s ochtends of ’s middags te laat in school is (na 8.30 uur en na 13.00 uur), wordt dit strikt bijgehouden. Wanneer uw kind 3 x in een maand te laat is gekomen, wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht door de directie (of i.o. door de conciërge). Na 6 x wordt u door de directie uitgenodigd voor een gesprek op school en na 9 x moet de school het aantal keren te laat komen gaan melden bij de leerplicht. In het geval uw kind 12 x te laat is gekomen, gaat leerplicht u uitnodigen voor een gesprek.

 

De activiteiten van de onderbouw tot de bovenbouw

 

Het onderwijs in de onderbouw is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid en de sociale weerbaarheid, waarbij uitgegaan wordt van de individuele leerling. Vooral de sociaal- emotionele ontwikkeling (wie ben je en hoe ga je met anderen om) en de taalontwikkeling staan in deze groepen centraal. Bij taalontwikkeling moet u denken aan de uitbreiding van de woordenschat, hoe zinnen worden uitgesproken, wat wij bedoelen met uitspraken en ga zo maar door. In de onderbouw werken de kinderen veel met het ontwikkelingsmateriaal. Hiermee bereiden zij zich voor op het verdere

lees-, taal-, schrijf-, en rekenonderwijs.

Maar bovenal zijn kinderen aan het spelen. Zij ontwikkelen zich door het spelen. Het is geleid spelen. De meesters en de juffen zorgen ervoor dat het juiste spel met het juiste niveau op het juiste moment aan bod komt voor de juiste kinderen. De kinderen spelen vrij in de pauzes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OB 1 OB

2/3

MB

1/2

MB

3/4

BB 1 EB
Taal /Lezen/ Begrijpend lezen 6.30 7.30 7.30 6.30 6.30 6.30
Rekenen/Wiskunde 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Schrijven 0.30 1.30 1.30 1.30 0.30 0.30
Engels       0.45 0.45 0.45
Wereld Oriëntatie: Aardrijkskunde, Biologie, Verkeer, Geschiedenis 1.30 2,15 2,15 2,30 3.30 3.30
Expressie Vakken 4.45 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00
Lichamelijke Oefening / spel 3.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Muziek 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Burgerschap en integratie 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Bevorderen Gezond Gedrag/soc comp 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Totaal is: 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45

 

 

 

Lezen

 

De kinderen leren op onze school lezen met de methode “Veilig leren lezen” de KIM versie. Mocht een kind het lezen niet binnen een afgebakende periode onder de knie krijgen, dan wordt de overstap gemaakt naar de methode “Toch Nog Leren Lezen”. Die overstap maken wij niet zomaar. Daar praten de meesters en de juffen met elkaar over, samen met deskundigen op het gebied van het lezen en met de intern begeleider van de school. Andere aanpassingen die wij doen als het leren lezen niet zo vlot verloopt, is Connect lezen: Connect Klanken en letters; Connect woordherkenning; Connect Vloeiend lezen. Dit is een interventieprogramma op het niveau van groep 3-4 van de basisschool voor kinderen die ‘uitvallen’ op de toetsen en/of signaleringsmomenten van de leesmethode. In de middenbouw functioneert een leesgroep waarin op een aangepaste manier het leesonderwijs wordt gegeven, waarbij het RALFI lezen als additionele methode wordt ingezet. We streven naar een resultaat waarin kinderen per jaar 2 AVI niveaus groeien. Dit is natuurlijk gebaseerd op het totale ontwikkelingsperspectief. We besteden binnen de LISBO aanpak ook al direct aandacht aan het begrijpend lezen. Het gaat uiteindelijk om het begrijpen wat je leest. We besteden in de groepen ook aandacht aan de leesmotivatie. Het is belangrijk dat de kinderen het lezen leuk vinden. Dit doen we door onder andere aandacht te besteden aan boeken en kinderen over boeken die ze gelezen hebben te laten vertellen. We zorgen voor veel verschillende soorten boeken in de groep, zodat we de ‘liefde’ voor het lezen ook over kunnen brengen aan de leerlingen. Er wordt dit jaar meer roostertijd besteed aan het lezen in de onderbouw. Binnen een periode van 15 leermaanden kunnen de meeste kinderen dan lezen op AVI E3 niveau of hoger.

In onderbouw 3 beginnen wij ook met de begrijpend leesmethode “Nieuwsbegrip”. Deze methode wordt door de gehele school gebruikt en is gericht op de actualiteit. In onderbouw 2 wordt deze methode incidenteel ingezet.

 

Taal / Spelling

 

Taalontwikkeling in de onderbouw richt zich op het goed kunnen vertellen wat ze denken en / of hebben meegemaakt. Hun gedachten onder woorden brengen is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het begrijpen van de opdrachten.

De kinderen gebruiken de taalmethode “Taaltrapeze” die speciaal is ontwikkeld voor het Speciaal basisonderwijs. Deze methode besteedt vooral veel aandacht aan het mondeling taalgebruik en het vergroten van de woordenschat. Nadat de leerlingen de klankzuivere woorden kunnen lezen, gaan wij verder met de spellingmethode “Spelling in de lift”. We starten dan met het spellen van de klankzuivere woorden. Als een kind goede vorderingen heeft gemaakt en toe is aan het onderdeel werkwoordspelling, wordt er gestart met de methode “Werkwoordspelling in de lift”. Kinderen in de middenbouw die nog niet beginnen met Werkwoordspelling in de lift gaan aan het werk in Taal op maat. In de bovenbouw wordt voornamelijk gewerkt in Taal op maat. Centraal in ons spellingonderwijs is de spellinginstructie.

De spellingonderwerpen worden dit jaar afgestemd op de Cito toetsen. Dit wordt gedaan om het onderwijs beter af te stemmen op de toetsen en de evaluaties.

 

Rekenen

 

De kinderen leren rekenen aan de hand van de methode “Alles telt”. Dit noemen we een realistische rekenmethode. Er staan dus niet alleen maar rijtjes sommen in, maar allerlei verschillende opdrachten zodat kinderen leren begrijpen wat ze doen met het rekenen. Ook de computer wordt als hulpmiddel ingezet bij het leren rekenen. De verwerking vindt plaats in het werkschrift, het maatschrift of in een schrift met ruitjes. We hebben wel een keuze gemaakt in de aan te bieden strategieën. We bieden de kinderen 1 strategie aan. Wanneer kinderen dit cognitief aan kunnen, wordt de afweging gemaakt om meerdere strategieën aan te bieden. Ook de rekenopgaven van het programma Gynzy worden gebruikt.

 

Schrijven

 

Wij leren de kinderen zo netjes mogelijk schrijven. We gebruiken hiervoor de methode “Schrijven in de basisschool”. Wanneer het beter is dat een kind het blokschrift gebruikt, leren wij hem of haar dit via de methode “Mijn eigen handschrift” of “Schrijven leer je zo”.

In de onderbouwgroep 2 is er sprake van een koppeling tussen de leesmethode en de schrijfmethode. Vandaar dat de kinderen in die groep starten met “Pennenstreken”. Er zal worden bekeken of deze methode verder doorgezet gaat worden in de andere groepen van onze school.

 

Wereldoriëntatie

 

We behandelen thema’s en kijken naar t.v. programma’s om die wereld te openen en te structureren. Wij doen ons best om de wereld van de kinderen te vergroten door het aanbieden van thema’s waar zij zelf niet mee komen. In de onderbouw worden de lessen Koekeloere en Huisje Boompje Beestje gevolgd.

Via schoolTV wordt Nieuws uit de natuur gevolgd in de andere bouwen. Onder de wereld oriëntatie valt ook het vak verkeer. Via verkeerskranten besteden wij hier aandacht aan.

 

We gebruiken de methodes “Hier en daar” en “Tijdstip”.

Ook maken wij gebruik van gastlessen op allerlei gebieden zoals bijvoorbeeld de technieklessen.

 

Expressie

 

De lichamelijke oefening (gymnastiek) wordt één keer door de eigen meester of juf gegeven en de andere keer staat de gymjuf voor de groep. Zelfvertrouwen opbouwen, bewegen, technieken leren en leren winnen en verliezen staan centraal in deze lessen. De kinderen nemen voor de gymles een gympak of gymbroek mee en gymschoenen. De gymschoenen zijn alleen verplicht voor een kind als het last heeft van voetwratten. Het gymrooster vindt u op de website. Voor kinderen die op dit gebied extra aandacht nodig hebben, worden er lessen Motorische Remedial Teaching gegeven (MRT).

Er wordt niet gedoucht na de gymles.

 

Bij beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) laten wij ons leiden door de methodes “Tekenvaardig” , “Handvaardig” en wordt er gewerkt n.a.v. de thema’s als feesten en jaargetijden.

 

Muzikale vorming wordt in de groepen gegeven. In de maand december wordt er rond de grote feesten in de aula onder begeleiding van de piano gezamenlijk gezongen. Bij de muzieklessen worden ook de Orff instrumenten gebruikt. Naast liedjes uit de methode “Vier muziek” worden er ook liedjes aangeboden uit andere methodes en bronnen. Ook bij muzikale vorming maken wij gebruik van gastlessen.

 

Logopedie

 

Op onze school werkt een schoollogopediste. Zij fungeert als de spil van de taalontwikkeling binnen de onderbouw. Haar expertise op het gebied van de taalontwikkeling wordt ter ondersteuning van de leerkrachten aangewend. Ook de begeleiding van kinderen op het gebied van logopedie neemt de schoollogopediste voor haar rekening.

Naast de schoollogopediste werken nog twee logopedisten op de Tandem. Zij behandelen de kinderen volgens hun standaarden nadat de kinderen logopedisch zijn gescreend. Deze logopedisten worden bekostigd uit de ziektekostenverzekering van de ouders.

 

Kinderfysiotherapie

 

Kinderen in de onderbouw worden gescreend door de kinderfysiotherapeute en de vakleerkracht gymnastiek. Wanneer een behandeling nodig is, wordt er contact opgenomen met de ouders. Wanneer zij het goed vinden, start de behandeling onder schooltijd. Deze kinderfysiotherapeute wordt bekostigd uit de ziektekostenverzekering van de ouders.

 

Het zwemonderwijs

 

Er wordt niet gezwommen onder schooltijd. Kinderen die 8 jaar zijn en nog niet in het bezit zijn van een diploma kunnen zich aanmelden voor de ‘vangnetregeling’ van de gemeente Spijkenisse. Telefoonnummer 0181-696969

 

Schooltijden:

 

Het lesrooster is voor alle kinderen op onze school gelijk.

Maandag         08.30 uur tot 12.00 uur          en        13.00 uur tot 15.00 uur

Dinsdag          08.30 uur tot 12.00 uur          en        13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag       08.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag     08.30 uur tot 12.00 uur          en        13.00 uur tot 15.00 uur

Vrijdag           08.30 uur tot 12.00 uur          en        13.00 uur tot 15.00 uur

 

Buitenschoolse activiteiten

 

Behalve het leren in de school worden er in het kader van ons onderwijs ook leerzame uitstapjes gemaakt.

 • De werkweek
 • Het schoolreisje
 • De schoolsportdag
 • Een bezoek aan museum, het theater, de bibliotheek, het milieuhuis en de kinderboerderij.

 

Voor alle buitenschoolse activiteiten geldt dan wij uw schriftelijke toestemming nodig hebben om uw kind mee te nemen. Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u een formulier waarop u uw toestemming kunt aangeven. Zonder uw toestemming gaat uw kind uiteraard niet mee!!

 

 

 

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

 

Van alle kinderen worden alle vorderingen op het gebied van rekenen, lezen en taal bijgehouden in het Leerling Volgsysteem van Parnassys. We volgen op die manier heel nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen. Als kinderen bij ons binnenkomen, maken wij een ontwikkelings- of verwachtingsperspectief. Wij omschrijven daarin wat het uitstroomniveau is voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Ook staat er welke vorm van voortgezet onderwijs bij die resultaten hoort. Tijdens dit proces bekijken wij telkens of wij de geplande tussendoelen hebben gehaald. Afhankelijk daarvan maken wij afwegingen om ons handelen, het onderwijsaanbod of het perspectief aan te passen. Een ontwikkelingsperspectief kan alleen na de leerlingbespreking plaatsvinden.

Ook op het sociaal-emotionele vlak worden de kinderen nauwlettend gevolgd met het instrument “Op school”, zodat wij vroegtijdig zaken signaleren en er daadkrachtig op kunnen reageren.

 

De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs

 

Op onze school wordt er op speciale ouderavonden voorlichting gegeven door de scholen voor openbaar voortgezet onderwijs uit Spijkenisse. Medewerkers van het Praktijkcollege en VMBO school MY COLLEGE komen naar ons toe en vertellen over hun school. De schoolverlaters gaan ook zelf op bezoek bij deze scholen. Dan kunnen zij hun keuze goed maken. Er wordt in die tijd ook een scholenmarkt georganiseerd in sporthal Den Oert. Wij zullen die data natuurlijk op tijd aan u doorgeven.

Om op het praktijkcollege toegelaten te worden of in aanmerking te komen voor leerweg-ondersteuning op het VMBO moet er overleg gevoerd worden met het samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs op Voorne-Putten. U wordt hierover uitvoerig geïnformeerd tijdens de voorlichtingsavonden. Wanneer uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, maken wij een onderwijskundig rapport op. We zorgen ervoor dat de nieuwe school direct goed met uw kind aan het werk kan. In het eerste jaar hebben wij tweemaal contact met de nieuwe school. Tijdens de groepsbespreking van de schoolverlaters wordt voor ieder kind naar aanleiding van het eindonderzoek een advies voor de schoolkeuze voortgezet onderwijs gemaakt.

Onze kinderen stromen uit naar het VMBO al dan niet met leerwegondersteuning, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

 

Uitstroom 2015-2016

 

Uitstroom 2014-2015
58 % VMBO (LWOO) 52 % VMBO (LWOO)
40 % PRO (praktijkcollege) 40 % PRO (praktijkcollege)
2 % Overig 8 % Overig
       

 

 

Commissie van begeleiding op de Tandem heet voortaan School Ondersteunings team (SOT)

 

In het SOT werken de leerkrachten, assistenten, de intern begeleider, de logopediste, de orthopedagoge en de directeur samen met ouders om strategieën voor kinderen vast te stellen. We maken daar plannen en evalueren deze plannen. Dit zijn de plannen die klasoverstijgend zijn.

 

JAG

 

Dit is het intern zorgoverleg binnen onze school. De orthopedagoge, de intern begeleider en de directeur vormen de leden van dit overleg.

Tijdens dit overleg worden de signalen van de leerkrachten of andere medewerkers, de voortgang in aanpak, de voorbereiding en de voortgang binnen het SOT, besproken en afgestemd.

 

 

SISA Verwijsindex

 

Soms ondervindt een leerling problemen tijdens het opgroeien en is extra ondersteuning gewenst. Hierbij kunnen verschillende organisaties betrokken zijn. De school is er vaak één van. Het is dan belangrijk dat alle betrokken organisaties dit vroegtijdig van elkaar weten en met elkaar samenwerken. SISA is een digitaal systeem dat inzichtelijk maakt welke organisaties betrokken zijn rondom een kind. In SISA wordt de naam van degene die registreert en naam, adres geboortedatum van het kind opgenomen. Inhoudelijk wordt er geen informatie gegeven. Bij een 2e registratie spreekt men van een “match” en kunnen organisaties contact met elkaar zoeken. SISA zorgt ervoor, dat een kind zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. Wij melden het u als wij uw kind in SISA opnemen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.sisa.rotterdam.nl.

 

De groepsbespreking

 

Kinderen worden twee maal per jaar “gescreend”. Daarin wordt precies duidelijk wat hun vorderingen zijn. Naar aanleiding van deze screening wordt er over de resultaten gesproken tussen de leerkracht, onderwijsassistente, intern begeleider, orthopedagoge, logopediste en de directeur. Ook het groepsdocument en groepsplan worden in dit gesprek aan de orde gebracht, mogelijk bijgesteld en van nieuw te behalen resultaten voorzien.

 

Resultaatbespreking

 

Na de screening worden er gesprekken gevoerd tussen de groepsleerkrachten en de directeur om over de leerresultaten van de kinderen (de groep) te spreken. De resultaten worden afgezet tegenover de schoolstandaard.

 

De kinderen die de school verlaten naar een andere (speciale) basisschool

 

Wanneer een kind onze school verlaat, maken wij een onderwijskundig rapport zodat de nieuwe school alle beschikbare informatie heeft om op een goede manier door te gaan. De ouders ondertekenen het onderwijskundige rapport en wij sturen het op naar de nieuwe school.

 

De kinderen die worden geschorst of verwijderd

 

Wanneer een kind zich ernstig misdraagt tegenover anderen binnen de school of regelmatig de orde, rust en veiligheid ernstig in geding brengt, wordt het door ons geschorst of uiteindelijk van school verwijderd. Wij volgen daarbij de stappen uit het protocol Schorsing & Verwijdering van Prokind scholengroep. U kunt dit protocol vinden op de website www.prokind-scholengroep.nl

Tevens handelen wij naar het Protocol “Ongewenst gedrag”.

 

Kleding en andere persoonlijke eigendommen

 

Om te voorkomen dat kinderen verkeerde jassen, mutsen, dassen of schoenen meenemen, is het aan te bevelen dat u kleding en schoeisel duidelijk voorziet van de naam van het kind.

Tijdens de gymles mogen geen sieraden worden gedragen. Dit heeft alleen met de veiligheid te maken. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op gymdagen hun sieraden thuis laten! Als de kinderen op school de sieraden af of uit moeten doen, leggen zij die op een afgesproken plaats. De meesters en de juffen nemen geen verantwoordelijkheid voor die sieraden. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of schade van de sieraden.

 

 

Mobiele telefoons en MP3 spelers

 

Mobiele telefoons (smartphones) zijn een vast onderdeel van het leven geworden. Dus ook een vast onderdeel van het leven van kinderen. De school heeft daarmee een nieuwe taak gekregen. We leren kinderen om op een juiste manier met de mobiele telefoon om te gaan. In de bovenbouw/eindbouw wordt de telefoon gebruikt bij de lessen (begrijpend lezen). In de grote pauze mogen kinderen gebruik maken van social media. ER MOGEN GEEN FOTO’S OF FILMPJES GEMAAKT WORDEN TIJDENS DE SCHOOLDAG. DUS OOK NIET TIJDENS DE PAUZE EN OOK NIET MET WEDERZIJDSE INSTEMMING. Mobiele telefoons mogen gedurende de hele schooldag niet gebruikt worden zonder directe toestemming van de leerkracht. Wanneer uw kind zich niet aan deze regels houdt, dan nodigen wij u uit om het apparaat op school te komen afhalen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies of schade van mobiele telefoons of andere elektronische apparaten.

 

Schoolmelk

 

Op onze school wordt geen schoolmelk gedronken. Kinderen nemen hun eigen drinken van thuis mee.

 

Medicijngebruik

 

Wanneer uw kind medicijnen gebruikt, meldt u dit altijd aan ons. Als de medicijnen onder schooltijd gegeven moeten worden, neemt de leerkracht die taak op zich. U krijgt ieder jaar van ons een “Verklaring medicijnverstrekking” die u dient in te vullen en te ondertekenen. Alleen op grond van die verklaring kunnen de leerkrachten de medicijnen verstrekken aan de kinderen.

De ouders en / of verzorgers blijven uiteraard verantwoordelijk voor het medicijngebruik. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het verstrekken van medicijnen aan de kinderen onder schooltijd.

 

Pesten

 

In deze schoolgids staat reeds vermeld dat wij er alles aan doen om de kinderen een veilige plaats te bieden. Daar hoort pesten natuurlijk niet bij.

Wij vragen u ook alert te zijn op het digitaal pesten. Sommige kinderen proberen een ander via de computer dwars te zitten.

Een korte samenvatting waar wij op letten en hoe wij handelen:

 • We handelen volgens ons pestprotocol. U vindt de afspraken op de website www.sbodetandem.nl
 • Wij hebben de signalen die horen bij pesten op ons netvlies. Wij zijn daar alert op.
 • Wij maken onderscheid tussen plagen en pesten.
 • Er worden in iedere groep afspraken gemaakt met alle kinderen.
 • Kinderen die anderen pesten worden aangesproken op hun gedrag. Ook hun ouders worden hiervan op de hoogte gesteld, zodat er samengewerkt kan worden om het pestgedrag te veranderen.
 • Er wordt voor het pestende kind en het gepeste kind begeleiding gestart.
 • Wanneer het pestgedrag niet wijzigt, wordt het kind door de directeur voor zijn gedrag gestraft. Uiteindelijk zou het voor de pester kunnen betekenen dat hij of zij niet meer op de Tandem welkom is. Wij gaan er natuurlijk van uit dat het niet zo ver komt. Maar wij willen duidelijk maken dat wij bereid zijn om heel ver te gaan!We hebben de taak van anti-pestcoördinator belegd bij de directeur van de school, dhr. Ed Bol. SchadeMaterialen waaronder leermiddelen die door kinderen zijn beschadigd of vernield, dienen vervangen te worden. Als er sprake is van opzet dan zullen wij de kosten op de ouders verhalen.
 •