Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

De ouders

DE OUDERS

 

De ouders hebben een bijzondere plek in de school en daarom richten wij ons in deze schoolgids ook direct tot hen. Het zijn uw kinderen die op de Tandem zitten. Wij zijn partners in de opvoeding van uw kind. Wij vinden het heel belangrijk dat u betrokken kunt zijn bij de school van uw kind. Wat kunt u van ons verwachten? U krijgt de informatie over uw kind, over de situatie van uw kind en over de school, helder en op tijd. U wordt in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan ouderactiviteiten. U kunt van ons verwachten dat wij alle kennis en ervaring inzetten om de beste kwaliteit voor uw kind te leveren en dat wij daarbij maatwerk leveren voor uw kind. Tevens kunt u erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om uw kind op te vangen in een veilige, prettige, rijke leeromgeving!

Wat verwachten wij van u? Wij vinden het belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben om goed met uw kind te kunnen werken. Wij gaan er vanuit dat u aan uw kind laat blijken dat school heel erg belangrijk is. Daarom moet u er ook voor zorgen dat uw kind uitgerust en op tijd op school komt. Kortom, wij verwachten van u dat u ons in de gelegenheid stelt om partners in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind te kunnen zijn.

Als uw kind geplaatst is op de Tandem bent u automatisch lid van de oudervereniging van de Tandem.

 

Contact tussen de school en de ouders

 

 • De telefoon. Als de meesters of de juffen iets met u willen delen wat u snel moet weten, dan pakken zij de telefoon en bellen u op. Als u iets met de school wilt delen wat wij snel moeten weten, dan belt u ons op (bijvoorbeeld als uw kind ziek is). Telefoonnummer: 0181-636281.

Om dit waar te kunnen maken, moeten wij natuurlijk over de juiste telefoonnummers beschikken. Als uw telefoonnummer wijzigt, dan geeft u dat even door aan de administratie.

 • De geplande gesprekken. Twee keer per jaar houden wij de rapportgesprekken. Er wordt voor u 15 minuten ingeroosterd om met de meester of de juf te praten over het rapport van uw kind. Deze contactavonden worden een week na de uitreiking van de rapporten gepland.
 • Tijdens het gesprek om het VPP / OPP (ontwikkelingsperspectief) vast te stellen, wordt door de leerkracht aan de ouders en de kinderen duidelijk gemaakt wat er die periode geleerd gaat worden.
 • De gesprekken die tussendoor plaatsvinden. Wanneer er behoefte aan is, wordt er een gesprek met u gepland. Het kan zijn dat u om een gesprek vraagt of dat wij u uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken met de leerkrachten vinden in principe niet plaats onder de les.
 • Mocht u contact zoeken met de school via de e-mail, dan stuurt u uw mail naar administratie@sbodetandem.nl

 

 

Hoe informeren wij de ouders?

 

 • Eenmaal per jaar wordt er een kennismakingsavond georganiseerd waarop de ouders kennis kunnen maken met de ‘nieuwe’ leerkracht(en) en te horen krijgen hoe er dat jaar wordt gewerkt. Ook krijgen de ouders dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om iets over hun kind te vertellen aan de leerkracht. Deze avond valt in de maand augustus of september. (Oudervertelavond)
 • Via de website: www.sbodetandem.nl.
 • Via de weekbrief. Hierin staan de zaken die belangrijk zijn voor de volgende week. Ook aansprekende, leuke, ontroerende dingen die kinderen overdag tegen ons zeggen, krijgen vaak een plaatsje in de weekbrief. De weekbrief wordt ook op de website geplaatst. De weekbrief wordt digitaal verspreid. Wanneer ouders geen beschikking hebben over e-mail, kunnen zij dit aangeven, dan krijgt hun kind een papieren versie mee van de weekbrief.
 • Wanneer er met spoed een mededeling naar de ouders moet gaan, geven wij de kinderen een briefje mee naar huis. Wij proberen er alles aan te doen om dit tot een minimum te beperken.
 • OPP/VPP gesprek. Een gesprek over het ontwikkelingsperspectief of verwachtingsperspectief. Dit gesprek vindt plaats met ouders, kinderen en leerkrachten.
 • Rapportgesprek.
 • Er wordt informatiemateriaal aan de kinderen meegegeven naar huis.
 • Na een begeleidingsonderzoek of een eindonderzoek wordt u uitgenodigd voor een gesprek om over de resultaten van dat onderzoek te spreken.
 • Via de Facebookpagina SBO De Tandem.

 

 

Informatie aan gescheiden ouders:

 

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren wij de volgende afspraken:

 • De school informeert beide ouders. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het algemeen de ouders bij wie het kind woont) wordt “actief” geïnformeerd. De andere ouder (voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt “passief” geïnformeerd. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
 • De ouder die “actief” wordt geïnformeerd, ontvangt van ons de schoolgids, de schoolkrant, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie.
 • De andere ouder (“passief” geïnformeerd) sturen wij jaarlijks de schoolgids (inclusief jaaroverzicht activiteiten) op verzoek toe. Hiervoor dient de school wel in het bezit te zijn van de adresgegevens van deze ouder. Van de andere hierboven genoemde zaken verwachten wij dat deze ouder ze op school afhaalt.
 • Gescheiden ouders krijgen beiden de gelegenheid over hun kind te praten tenzij de omgangsregeling anders aangeeft.Foto’s van de kinderen op de website of facebook:
 • Om de ouders en andere betrokkenen zoveel mogelijk een beeld te geven van de werkzaamheden van de kinderen op de Tandem maken wij regelmatig foto’s van situaties. Die foto’s komen op de website (picassa) en op de facebookpagina.
 • MOCHT HET VOOR UW PERSOONLIJKE SITUATIE VAN BELANG ZIJN DAT UW KIND NIET WORDT GEFOTOGRAFEERD, MELD HET ONS EN WIJ ZULLEN ERVOOR ZORGEN DAT UW KIND NIET OP DE FOTO KOMT TE STAAN!

 

Kunnen ouders op school kijken?

 

 • Ja! De schooldeur staat voor alle ouders open. Als u bij uw kind in de groep wilt kijken tijdens de lessen, moet u dit wel vooraf even met de meester of de juf afspreken. Dat geldt ook als u op dat moment iemand anders dan de leerkracht van uw kind wilt spreken. Als het even kan, staan wij u uiteraard direct te woord. Als dat echt niet mogelijk is, wordt er een afspraak met u gemaakt.
 • Wanneer u onder de les iets aan uw kind wilt afgeven, dan komt u via de hoofdingang binnen en kunt u de spullen afgeven aan de conciërge, die ervoor zorgt dat het bij uw kind komt. Zo voorkomen wij dat de kinderen extra afgeleid worden tijdens de lessen.
 • Tweemaal per jaar organiseren wij een kijkmiddag. Dan kunt u op school komen kijken naar het werk van de kinderen.

 

Wat doen ouders nog meer binnen de Tandem?

 

Veel ouders ondersteunen ons bij het organiseren van activiteiten. De ouders van de Oudervereniging nemen daarbij een belangrijke plaats in. Tijdens de informatieavond zijn deze ouders op school aanwezig om uitgebreid over hun werk te vertellen. De ouders worden door de andere ouders gekozen. Als u interesse heeft om lid te worden van de OR en zodoende uw steentje bij te dragen dan kunt u dit aangeven bij de directie. Zij zullen u in verbinding stellen met de voorzitter van OR.

 

Drie ouders zijn lid van de Medezeggenschapsraad. Samen met drie leerkrachten vormen zij de MR van de school. De Medezeggenschapsraad geeft hun advies of instemming over een groot aantal onderwerpen die binnen de Tandem leven. Ook deze ouders worden door de andere ouders gekozen. Als u interesse heeft om lid te worden van de MR en zodoende uw steentje bij te dragen dan kunt u dit aangeven bij de directie. Zij zullen u in verbinding stellen met de voorzitter van MR. De voorzitter van de MR is Peter Bleijenberg.

 

Ouderbijdrage

 

Aan het primair onderwijs zijn geen verplichte kosten verbonden. De Tandem kent, zoals bijna alle scholen in Nederland, een vrijwillige ouderbijdrage. Van dat geld worden activiteiten buiten de lessen georganiseerd. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de ouders tijdens de algemene ouderavond. Op de Tandem betaalt u totaal € 50,- per jaar. Dat is € 25,- voor het schoolfonds voor allerlei activiteiten en u betaalt € 25,- voor de schoolreis. U kunt dit bedrag in één keer betalen, maar u krijgt ook de mogelijkheid om het in 10 termijnen van € 5,- te voldoen. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een formulier, dat u bij ons inlevert.

Voor de kinderen van de hoogste groepen die op werkweek gaan, is het bedrag iets hoger. Daarvoor betaalt u € 25,- voor het schoolfonds en € 100,- voor de werkweek. De activiteiten vanuit de vrijwillige bijdrage zijn alleen toegankelijk voor de kinderen van de ouders die de vrijwillige bijdrage hebben betaald. Voor de kinderen waarvoor de bijdrage niet is betaald, zullen uiteraard vervangende activiteiten op school georganiseerd worden.

Mocht u problemen ondervinden met het betalen van het schoolgeld, kom naar school en vraag een gesprek met de directeur. Er wordt altijd naar u geluisterd en er komt ZEKER een oplossing.

 

Bankrekeningnummer: NL89RABO0113462166

t.n.v. Penningmeester Oudervereniging SBO De Tandem U krijgt een factuur thuisgestuurd!

 

VERMELD DE NAAM VAN UW KIND OP DE OVERSCHRIJVING!!!

 

 

Verzekering

 

De hulpouders en het personeel vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van Prokind Scholengroep. Hiervoor gelden uiteraard allerlei polisvoorwaarden. Wanneer het van belang is, zullen wij u in contact brengen met de deskundige op dit gebied bij de gemeente Spijkenisse.

 

Schoolvervoer

 

Voor een aantal leerlingen is het niet mogelijk zelfstandig te reizen. Voor deze kinderen is het schoolvervoer beschikbaar (van huis naar school en van school naar huis). Het schoolvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Spijkenisse. U kunt met vragen of opmerkingen bij hen terecht onder telefoonnummer 0181-696561.

De kinderen worden op het schoolplein afgezet door de taxichauffeurs.

 

Van en naar school

 

Naar school:

 

 1. Alle kinderen komen door het hek van de hoofdingang naar school.
 2. Taxichauffeurs zorgen ervoor dat kinderen veilig op het schoolplein komen.

 

Van school:

 

 1. Ouders die hun kinderen komen ophalen, wachten bij de unitdeur waar hun kind zit.
 2. Ouders zorgen ervoor dat leerkrachten hun werk behoorlijk kunnen afronden.
 3. Fietsers van de middenbouw verlaten het plein via het hek aan de Verdilaan.
 4. Het hek aan de Verdilaan wordt opengemaakt aan het einde van de grote pauze. Op woensdag moet er in de kleine pauze aan gedacht worden.
 5. Fietsers van de bovenbouw/eindbouw verlaten het schoolplein via het hek aan de Aïdastraat.
 6. Als die fietsers op het fietspad richting de Carmenstraat moeten, gaan zij achter het flat via de trap richting het fietspad. Als zij dat niet goed kunnen, dan lopen zij met de fiets in de hand richting de vroegere verzamelplaats aan de Carmenstraat en gaan daar op de fiets.
 7. Taxi’s komen gewoon in de Carmenstraat aan, maar de chauffeurs halen de taxikinderen op bij de hoofdingang van de school.
 8. Leerkrachten van de onderbouw en middenbouw begeleiden beurtelings de taxikinderen naar de hoofdingang en begeleiden de overdracht richting de chauffeurs.

 

Vakantie buiten de schoolvakanties

 

U bent als ouder van een schoolgaand kind gebonden aan de schoolvakanties. Buiten de schoolvakantie op vakantie gaan en uw kind meenemen, kan alleen wanneer het voor u onmogelijk is om dit binnen de schoolvakantie te regelen. U heeft hiervoor een verklaring nodig van uw werkgever of arts. Een verzoek om extra vakantie richt u schriftelijk aan de directeur van de school. Bij een verzoek van meer dan 10 dagen buiten de schoolvakantie beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Spijkenisse.

Verzoeken voor extra vakantie aan het begin van het schooljaar worden afgewezen.

Voor een verlofdag i.v.m. een huwelijk e.d. moet altijd een formulier worden ingevuld, dat verkrijgbaar is bij de administratie van de school.

 

Overblijfmogelijkheid

 

De lessen eindigen ’s ochtends om 12.00 uur. De kinderen DIE NIET IN STAAT ZIJN TUSSEN DE MIDDAG THUIS TE GAAN ETEN (zie redenen hieronder), blijven op school en eten KOSTELOOS onder toezicht in de klas. Om 12.30 uur gaan deze kinderen buitenspelen op het plein en ook dat gebeurt onder toezicht.

Welke kinderen kunnen niet tussen de middag naar huis? Dat zijn de kinderen die gebruik maken van het schoolvervoer. Verder zijn dat ook de kinderen die wat verder weg wonen van de school. Dat zijn de kinderen die NIET in de Hoek, het Sterrenkwartier, Vogelenzang, de Akkers of Vriesland wonen.

 

De kinderen DIE WEL IN STAAT ZIJN TUSSEN DE MIDDAG THUIS TE GAAN ETEN, blijven tussen de middag niet op school. Zij gaan in principe thuis eten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen zij TEGEN EEN VERGOEDING onder toezicht eten en buitenspelen.

Welke kinderen zijn wel in staat om thuis te eten? Dat zijn de kinderen die geen gebruik maken van het schoolvervoer. Verder zijn dit de kinderen die WEL in de Hoek, het Sterrenkwartier, Vogelenzang, de Akkers of Vriesland wonen.

 

Wat zijn de kosten voor deze ouders? Het overblijven kost voor hen €. 1,- per keer of met een strippenkaart 11 keer voor €. 10,- Indien u dit wenst, kunt u ook het jaarbedrag is één keer betalen. Het is dan €. 120,- wanneer u vooraf betaalt. Het bankrekeningnummer hiervoor is: NL89RABO0113462166 t.n.v. Ouderraad SBO De Tandem.

 

DE KINDEREN NEMEN ZELF ETEN EN DRINKEN MEE VOOR DE OVERBLIJF!!

 

Wat doet u als u niet tevreden bent over de school of over ons werk

 

U gaat altijd eerst naar de juf of de meester van uw kind. Daar vertelt u wat er volgens u niet goed gaat. Wanneer dat voor u niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u de directie van de school aanspreken. Wanneer ook dit niet tot uw tevredenheid leidt, dan vraagt u aan John Kok of Gerry Caspers naar de externe klachtenprocedure. Deze procedure is voor alle scholen van Prokind Scholengroep gelijk. U krijgt het telefoonnummer van de externe klachtentelefoon.

Uw klacht zal worden aangehoord en er zal een actie volgen. Wij zullen het bindende advies van de externe klachtenpersoon uitvoeren. Kijk voor de persoon en het telefoonnummer op de website van Prokind Scholengroep. (www.prokind-scholengroep.nl).

Voor klachten van seksuele intimidatie kunt u direct contact opnemen met de bovengenoemde contactpersonen John Kok en Gerry Caspers. Zij zullen dan tot actie overgaan. Wanneer wij zelf seksuele intimidatie bespeuren, zullen wij daar te allen tijde melding van doen aan de vertrouwensinspecteur van de Rijksinspectie. Het advies van de vertrouwensinspecteur zullen wij opvolgen.

 

Als u niet tevreden bent over het gedrag van een ander kind, dan bespreekt u dit op dezelfde manier. Eerst met de juf of meester van de groep. Het is niet toegestaan voor ouders om hun onvrede over het gedrag van een ander kind met het betreffende kind op school te bespreken.

De school is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk Onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn: Gebouw “Woudstede” Zwarte Woud 2 Postbus 85191 3508 AD Utrecht Tel: (030) 280 95 90 Fax: (030) 280 95 91 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Internet: www.onderwijsgeschillen.nl