Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
administratie@sbodetandem.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Kwaliteit en meerjarenplannen

Hoofdstuk 7               Kwaliteitsbeleid

 

7.0                  Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan, hoofdstuk 7.9) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze ze medewerkers  parallel verloopt. Onze ambities zijn:

 1. We hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie
 2. We beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is, dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden (zie hoofdstuk 7.9)
 3. We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
 4. We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan,  jaarplan en jaarverslag)
 5. We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
 6. We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
 7. We rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
 8. We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen     

 

Meervoudige publieke verantwoording

 

  Strategisch Beleidsplan Pro Kind: Goed onderwijs is om te beginnen van belang voor leerlingen. Maar er zijn ook talloze anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de directe omgeving en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat de Prokind en de scholen een grote verantwoordelijkheid hebben naar een groot aantal personen en organisaties. Anders gezegd: de Prokind en haar scholen leggen in toenemende mate verantwoording af aan hun/het publiek. Wij zijn verantwoordelijk voor het systematisch en regelmatig informeren van onze partners over de goede dingen die wij (willen) doen, en in welke mate wij die dingen goed doen!

 

 

Beoordeling (zie hoofdstuk 7.9)

De ambities worden 1 x per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)  

 

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)

 • Ontwikkelen van kwaliteitskaarten

 

7.1      Wet- en regelgeving                     

 • We zorgen ervoor dat de schoolgids na vaststelling en instemming  van de medezeggenschapsraad jaarlijks voor 1 augustus aan de rijksinspectie wordt toegezonden.
 • We zorgen ervoor dat het schoolplan na vaststelling en instemming van de medezeggenschapsraad eens per 4 jaar voor 1 augustus wordt ingezonden aan de rijksinspectie.
 • We zorgen ervoor dat kinderen in totaal 7520 uur onderwijs hebben genoten aan het einde van hun basisschooltijd. We zorgen ervoor dat er minder dan 7 weken voorkomen in het rooster van de kinderen waarin minder dan 5 dagen onderwijs wordt gegeven. De weken met feestdagen zijn hierop uitgezonderd.
 • Het zorgplan wordt door het SWV 3907 vastgesteld en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraden. Daarna zal het zorgplan jaarlijks voor 15 mei worden ingezonden aan de rijksinspectie.   

 

7.2      Evaluatie Schoolplan

 

Het schoolplan wikkelen we af via (vier) jaarplannen en (vier) jaarverslagen. Jaarlijks wordt samen met het team (en MR) het oude jaarplan geëvalueerd en het nieuwe jaarplan besproken (vastgesteld). Op basis van de besprekingen wordt het jaarverslag vastgesteld.   

7.3      Strategisch beleid

 

Strategisch Beleidsplan Pro Kind: Goed onderwijs is om te beginnen van belang voor leerlingen. Maar er zijn ook talloze anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de directe omgeving en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat de Prokind en de scholen een grote verantwoordelijkheid hebben naar een groot aantal personen en organisaties. Anders gezegd: de Prokind en haar scholen leggen in toenemende mate verantwoording af aan hun/het publiek. Wij zijn verantwoordelijk voor het systematisch en regelmatig informeren van onze partners over de goede dingen die wij (willen) doen, en in welke mate wij die dingen goed doen!

 

Op basis van het strategisch beleidsplan van Pro Kind hebben we voor onze school de volgende verbeterpunten afgeleid:

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)

Hfdst.

SB-plan

Beleidsterrein Verbeterpunt
6 Onderwijs

[didactisch handelen

 • Prokind biedt een gevarieerd aanbod aan onderwijs-concepten
 • Scholen binnen Prokind realiseren een hoogwaardige onderwijskwaliteit
 • Een ICT-notitie is geschreven, waaruit blijkt op welke wijze ICT binnen de Prokind-scholen integraal onderdeel uitmaakt van de schoolomgeving
 • Scholen binnen de Prokind realiseren passend onderwijs door te handelen in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief van de kinderen
 • Prokind neemt actief deel in de ontwikkeling van een regionaal netwerk ‘passend onderwijs’.
 • Prokind neemt actief deel in de ontwikkeling van de gemeentelijke zorgstructuur, de Brede School en een Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Scholen bieden de samenleving voorzieningen om een brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren
7 Kwaliteitszorg
 • We stellen een Prokind-notitie ‘Kwaliteitsmanagement’ op.
 • De Prokind en -scholen binnen Prokind hanteren een systematiek voor kwaliteitszorg
 • Alle scholen gebruiken dezelfde kwaliteitszorginstrumenten
 • Scholen maken hun kwaliteit inzichtelijk
8 Personeel

[integraal personeelsbeleid]

 • Ontwikkelen ontbrekende IPB-beleidsterreinen/notities
 • Binnen Prokind worden uniforme instrumenten ingezet om de competentieontwikkelingen vorm te geven
 • Prokind beschikt over bekwame directeuren
 • Prokind beschikt over bekwame leraren
 • Prokind zet in samenwerking met andere besturen kweekvijvertrajecten in om tekorten in toekomstige functies te kunnen oplossen
 • Een notitie ‘Opleiden in de school’ is gereed
 • Prokind biedt de medewerkers werkomstandigheden waarin zij zich veilig en gewaardeerd voelen
 • Een beschrijving van het functiebouwhuis Prokind waarin alle huidige en toekomstige functies en taken zijn beschreven.
 • De notitie werkgelegenheid- en ontslagbeleid is gereed
9 Interne communicatie

Externe communicatie

Externe contacten

 • Vóór 1 januari 2011 beschikt Prokind over een communicatieplan, waarin de in- en externe communicatie wordt beschreven. De implementatie is afgerond vóór 1 augustus 2011.
 • De website van de Prokind wordt als professioneel beoordeeld
 • Organisatie van een tweejaarlijkse ‘Prokinddag’
 • Jaarlijkse rondetafel bijeenkomst met voor Prokind belangrijke externe partijen
 • Versterking van de samenwerking met andere besturen voor primair onderwijs
10 Professionele cultuur
 • Een notitie ‘Organisatiestructuur Prokind’, waarbinnen de gewenste bestuursvorm van Prokind wordt uitgewerkt
 • De gewenste professionele bestuursvorm is gerealiseerd vóór 1 augustus 2011
 • Deskundigheidsgroepen van directeuren rondom specifieke thema’s zijn inzetbaar
 • Verdere professionalisering van de schoolorganisatie is gerealiseerd
11 Financiën
 • Prokind heeft een transparante en toegankelijke financiële bedrijfsvoering en een systeem van planning en control op bovenschools- en op schoolniveau
 • Prokind heeft zicht op financiële risico’s en heeft stuurgetallen vastgesteld.
 • Er is voldoende financiële kennis in de organisatie aanwezig om de organisatie op financieel gebied te leiden
12 Gebouwen
 • De schoolgebouwen van Prokind hebben een aantrekkelijke uitstraling
 • De schoolgebouwen van Prokind voldoen aan de onderwijskundige eisen van de toekomst
 • De schoolgebouwen van Prokind worden op een adequate wijze beheerd

 

 

7.4       Analyse inspectierapport 13 oktober 2009

 

 

7.5       Analyse Quick Scan 

 

De Quick Scan (WMK-PO) is conform onze meerjarenplanning afgenomen in oktober 2010 Het aantal deelnemers bedroeg 33 van de 39 personeelsleden. De gemiddelde score was: 3,23 Beoordeeld zijn:

Quick Scan uitslagen 2010

Beleidsterrein Score
Schoolklimaat 3,11
Didactisch handelen 3,28
Zorg en begeleiding 3,52
Beroepshouding 3,21
Rekenen en wiskunde 3,40
Contacten met ouders 3,06
Integraal personeelsbeleid 3,06

  

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)

 • Zie hoofdstuk 7.10 als verzamelstaat van de verbeterpunten uit het schoolplan.

 

7.6                  Analyse oudervragenlijst

In 2011-2012 (mei 2012) wordt de oudervragenlijst uitgezet.

 

 

7.7                  Analyse leerlingenvragenlijst

 

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK-PO) is afgenomen in augustus 2010. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van de eindgroep. 26 leerlingen van de 33 hebben de vragenlijst ingevuld.  De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. De volgende aspecten zijn beoordeeld:

Beleidsterrein Score
Kwaliteitszorg 2,52
Aanbod 3,29
Tijd 3,11
Pedagogisch handelen 3,37
Didactisch handelen 3,16
Schoolklimaat 3,15
Zorg en begeleiding 3,40
Sociale veiligheid 3,40
Incidenten 3,17
Eindcijfer 3,55

  

 

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)

 

 • We gaan ons oriënteren op het gebruik van nieuwe media in ons onderwijs.

 

7.8                  Analyse lerarenvragenlijst (zie ook hoofdstuk 5,3, RI&E)

De lerarenvragenlijst wordt in het schooljaar 2012-2013 in mei 2013 uitgezet.

Er is wel een RI&E afgenomen in januari 2010 door een medewerker van ARBO-UNIE met de ARBOmeester. Wij verwijzen naar het verslag hiervan.

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)

Hoofdstuk 7.9                     Het evaluatieplan

  2010-2011 (2011)

t.b.v. Schoolplan

2010-2011 (mei 2011)

 

2011-2012 (mei 2012)

SP-periode 11-15

2012-2013 (mei 2013)

SP-periode 11-15

2013-2014 (mei 2014)

SP-periode 11-15

2014-2015 (mei 2015)

SP-periode 11-15

Quick Scan

(mei)

 

Rekenen en wiskunde

Zorg en begeleiding

Didactisch handelen

IPB

Schoolklimaat

Contacten ouders

Beroepshouding

 

Kwaliteitszorg

Afstemming

 

Zorg en begeleiding

*Did. handelen

*Contact met ouders

*Taal-leesonderwijs

*Schooladministratie

*Externe contacten

*

 

Rekenen/wiskunde

*Actieve rol lln

*Beroepshouding

*ICT

*Kw.zorg actief burger

*Aanbod actief burger

*

 

Kwaliteitszorg

IPB

*Schoolklimaat

*Interne comm

*Inzet middelen

*Aanbod

*

 

Afstemming

*Tijd

*Ped. handelen

*Levensbeschouwing

*Techniek

*Schoolleiding

*

Diagnose

(mei)

Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten
Vragenlijsten

(mei)

Leerlingen (benchmark)   Oudervragenlijst

(benchmark)

Lerarenvragenlijst (benchmark) Leerlingenvragenlijst

(benchmark)

 
Vragenlijsten

(mei)

          Sociale veiligheid

Ouders

Leerlingen

Leraren 

Kwaliteitskaarten

Najaar

Voorjaar

  Maken in 2010-2011

Didactisch handelen

Opbrengsten

Leertijd

Maken in 2011-2012

Rekenen en wiskunde

Zorg en begeleiding

Afstemming 

Maken in 2012-2013

Pedagogisch handelen

Burgerschap

Beroepshouding

Maken in 2013-2014 Maken in 2014-2015

 

In de schoolplanperiode worden alle beleidsterreinen –zoals aan bod gekomen in dit schoolplan- met een zekere regelmaat geëvalueerd. Welk beleidsterrein wanneer geëvalueerd wordt, staat aangegeven in onderstaand schema. De opbrengsten evalueren we jaarlijks. In onze jaarplannen nemen we steeds op welke beleidsterrein wanneer in het jaar geëvalueerd wordt. Over de uitkomsten van de evaluaties wordt gerapporteerd aan het bevoegd gezag, de GMR en de ouders.   

 

Zie alle hoofdstukken (beleidsterreinen): wanneer beoordelen. Kan m.b.v. Quick Scan of mondeling, m.b.v. Schoolplan

 Hoofdstuk 7.10      Kwaliteitsprofiel – Onze verbeterpunten

Voor het vaststellen van de onderstaande verbeterpunten is gebruik gemaakt van:

 1. Het strategisch beleidsplan (bovenschools management) (hoofdstuk 7.3)
 2. Het zorgplan
 3. Het ICT-beleidsplan
 4. Het Integraal Personeelsbeleidsplan
 5. De verschillende hoofdstukken in het schoolplan (zie verbeterpunten per hoofdstuk)

en de uitslagen en analyses van :

 1. Het meest recente inspectierapport (hoofdstuk 7.4)
 2. De Quick Scan (hoofdstuk 7.5)
 3. De ouder-, leerlingen- en lerarenvragenlijst (hoofdstuk 7.6, 7.7 en 7.8)

 

Beleidsterrein Verbeterpunten
Levensbeschouwelijke identiteit (3.3)  

 

Leerstofaanbod (3.4)  

 

Taalleesonderwijs (3.5)
 • Oriëntatie op de referentiekaders Taal
 • Algoritmekaarten kiezen en vaststellen, zodat de aanbieding van de strategieën voor alle kinderen gelijk zijn. Ook door de verschillende bouwen heen.
 • Kritisch luisteren en begrijpend luisteren uitbreiden in het curriculum

 

Voor het leesonderwijs:

 • Kennis ophalen op het gebied van dyslexie op masterniveau

 

 

Rekenen en wiskunde (3.6)
 • Oriëntatie op de referentiekaders Rekenen
 • Algoritmekaarten kiezen en vaststellen, zodat de aanbieding van de strategieën voor alle kinderen gelijk zijn. Ook door de verschillende bouwen heen. Er wordt een basisstrategie aangeboden. Cognitief betere kinderen kunnen meerdere strategieën aangeboden krijgen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (3.7)
 • De methode “Kinderen en hun sociale competenties” wordt geïmplementeerd.
 • We koppelen SE ontwikkeling aan actief burgerschap

 

 

Actief Burgerschap (3.8)
 • Katern actief burgerschap en sociale cohesie in 2012-2013
 • Invoering methode Kinderen en hun sociale competenties.

 

ICT (3.9)
 • Werken met het digiboard.
 • Werken met Parnassys
 • Opstellen van een internetprotocol

 

Leertijd (3.10)
 • Ontwikkelingen kwaliteitskaart “Leertijd”

 

Pedagogisch klimaat (3.11)  
Didactisch handelen (3.12)
 • Werken met strategieën
 • Maken van kaarten voor algoritmen en heuristieken

 

Actieve rol leerlingen (3.13)  
Schoolklimaat (5.3)  
Zorg en begeleiding (3.14)
 • Ontwikkelen document “Zorg en begeleiding”.
 • Ontwikkelen meldcode “Kindermishandeling”.

 

Passend onderwijs

Afstemming (3.15)

 • Groepsplan en evaluatie vindt plaats in Parnassys.

 

Opbrengstgericht werken (3.16)
 • In Parnassys worden de verwachtingsperspectieven en ontwikkelingsperspectieven verwerkt, de gegevens van de screening ingevoerd, afwegingen gemaakt door de notitie OP-ev (ontwikkelingsperspectief – evaluatie) in te vullen en deze gegevens te bespreken voor een gezamenlijke strategie tijdens de leerlingbespreking.

 

Opbrengsten (3.17)
 • Opstellen jaarplannen en jaarverslagen n.a.v. schoolplan 2011-2015 

 

Schoolleiding (4.2)  
Beroepshouding (4.3)
 • Ontwikkelen van de kwaliteitskaart 2012-2013

 

Professionalisering (4.4)

Integraal Personeelsbeleid

 
Interne communicatie (5.4)  
Externe contacten (5.5.)  
Contacten met ouders (5.6)
 • De ouders verder positioneren als partner in het onderwijsproces
 • De website is zo ingericht dat leerkrachten kunnen tonen waar zij overdag mee bezig zijn, zodat ouders ook de mogelijkheid hebben om de rol van partner kunnen invullen.
 • Ouders kunnen met leerkrachten ook via de mail communiceren.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (5.7)  
Kwaliteitszorg (7.0)
 • Ontwikkelen van kwaliteitskaarten
 • We gaan ons oriënteren op het gebruik van nieuwe media in ons onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meerjaren ontwikkelingsplan SBO De Tandem

 

Schooljaar

2011-2012

Schooljaar

2012-2013

Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2014-2015
       
Gebruik van Parnassys. Groepsplannen en evaluatie vinden plaats in Parnassys. Evaluatie van het ontwikkelingsperspectief vindt plaats in Parnassys. Parnassys is helemaal ingevoerd. Kritisch luisteren en begrijpen wordt omgezet in concrete activiteiten. Nieuwe media in het onderwijs.
Koppeling maken tussen het ontwikkelingsperspectief en de leerlijn. Er wordt gewerkt met de leerlijnen en het ontwikkelingsperspectief wordt het gespreksdocument met de ouders. Katern ‘Actief Burgerschap’ wordt gemaakt.  
De methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ wordt ingevoerd.

Oriëntatie op burgerschap.

Algoritmekaarten Rekenen zijn ingevoerd en worden gebruikt. Kwaliteitskaart Beroepshouding wordt gemaakt.  
Katern ‘Zorg en beleiding’ wordt gemaakt met daarin de meldcode Kindermishandeling Algoritmekaarten Taal / Spelling wordt gemaakt. Algoritmekaarten Taal en Spelling zijn ingevoerd en worden gebruikt.  
Er wordt gewerkt met een jaarplan en een jaarverslag Methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ is ingevoerd en wordt gebruikt. Oriëntatie op de referentieniveaus Taal en Rekenen.  
Algoritmekaarten worden gemaakt voor Rekenen. Koppeling SE ontw. met sociaal burgerschap. Aanpak Dyslexie wordt ingevoerd. Start Leeskliniek.  
Kwaliteitskaart Rekenen en Wiskunde wordt gemaakt. Kwaliteitskaart Afstemming wordt gemaakt. Ouders als partner. Kunnen via de mail communiceren en kunnen via de website betrokken zijn.  

 


Hoofdstuk 7.11                  Plan van Aanpak 2011-2015

 

Het schoolontwikkelplan Jaar 2011-2012 (gekozen verbeterdoelen)

 

  Beleidsterrein Verbeterdoel(en) 1e 2e Consequenties

–          organisatie

–          professionalisering

–          middelen

01  

Zie het meerjaren ontwikkelingsplan.

02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10 Kwaliteitszorg Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie hoofdstuk 7.9     X Evaluatiedagdeel

 

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.     

Richtinggevend voor het schoolplan 2011-2015 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie):

1.         Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

2.         Op onze school is er sprake van passend onderwijs   

3.         Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

4.         Op onze school werken leerlingen coöperatief samen

5.         Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

Desgewenst: halfjaarlijkse evaluatie  


Hoofdstuk 7.12                  Het schoolontwikkelplan Jaar 2012-2013

 

  Beleidsterrein Verbeterdoel(en) 1e 2e Consequenties

–          organisatie

–          professionalisering

–          middelen

01  

Zie het meerjaren ontwikkelingsplan.

02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10 Kwaliteitszorg Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie hoofdstuk 7.9     X Evaluatiedagdeel

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.     

Richtinggevend voor het schoolplan 2011-2015 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie):

1.         Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

2.         Op onze school is er sprake van passend onderwijs 

3.         Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

4.         Op onze school werken leerlingen coöperatief samen

5.         Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

Desgewenst: halfjaarlijkse evaluatie 

Hoofdstuk 7.13                  Het schoolontwikkelplan Jaar 2013-2014

 

  Beleidsterrein Verbeterdoel(en) 1e 2e Consequenties

–          organisatie

–          professionalisering

–          middelen

01  

Zie het meerjaren ontwikkelingsplan.

02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10 Kwaliteitszorg Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie hoofdstuk 7.9     X Evaluatiedagdeel

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.     

Richtinggevend voor het schoolplan 2011-2015 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie):

1.         Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

2.         Op onze school is er sprake van passend onderwijs 

3.         Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

4.         Op onze school werken leerlingen coöperatief samen

5.         Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

Desgewenst: halfjaarlijkse evaluatie 

Hoofdstuk 7.14                  Het schoolontwikkelplan Jaar 2014-2015

 

  Beleidsterrein Verbeterdoel(en) 1e 2e Consequenties

–          organisatie

–          professionalisering

–          middelen

01  

Zie het meerjaren ontwikkelingsplan.

02          
03          
04          
05          
06          
07          
08          
09          
10 Kwaliteitszorg Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie hoofdstuk 7.9     X Evaluatiedagdeel

 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar zullen we terugblikken, of we verbeterdoelen en in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de Opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.     

Richtinggevend voor het schoolplan 2011-2015 zijn de geformuleerde streefbeelden (zie hoofdstuk 3.1, Missie):

1.         Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

2.         Op onze school is er sprake van passend onderwijs 

3.         Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

4.         Op onze school werken leerlingen coöperatief samen

5.         Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

Desgewenst: halfjaarlijkse evaluatie 

FORMULIER ‘INSTEMMING MET SCHOOLPLAN’

 

FORMULIER “Instemming met schoolplan”

            School:                       SBO De Tandem    

            Adres:                                    Aïdastraat 91

Postcode/plaats:      3208 PA Spijkenisse

  ———————————————————————————————————————————— 

            VERKLARING

            Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen

            met het

                        van  2011  tot 2015

            geldende schoolplan van deze school.

                                                                       Namens de MR,

                                                                       ________________________     plaats

                                                                       ________________________     datum

                                                                       ________________________     handtekening

                                                                       ________________________     naam

                                                                       ________________________     functie

FORMULIER ‘VASTSTELLING VAN SCHOOLPLAN’

 

FORMULIER “Vaststelling van schoolplan”

            School:                        SBO De Tandem

            Adres:                          Aïdastraat 91

            Postcode/plaats:           3208 PA Spijkenisse

  ———————————————————————————————————————————— 

 

            VERKLARING

            Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het

                                         van 2011  tot  2015

            geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

                                                                       Namens het bevoegd gezag,

                                                                       ________________________     plaats

                                                                       ________________________     datum

                                                                       ________________________     handtekening

                                                                       ________________________     naam

                                                                       ________________________     functie