Contactgegevens

Postadres:
Speciale school voor basisonderwijs De Tandem
Postbus 2091
3200 CB Spijkenisse

Email:
infotandem@prokind-scholengroep.nl

Telefoon:
0181-636281

De school is gevestigd op:
Aidastraat 91
3208 PA Spijkenisse

Protocol ongewenst gedrag

Dit protocol komt voort uit het ARBO beleid en het personeelsbeleid.

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Fysieke agressie of geweld:
Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld op of gericht tegen het lichaam van een ander. Het ongewenst aanraken van een ander of het non-verbaal dreigen hiermee.
Verbale en schriftelijke agressie of geweld:
Het mondeling of schriftelijk (brief, SMS, MSN etc.) (be)dreigen, beledigen, (seksueel) intimideren, discrimineren, pesten of uitschelden van een persoon.
Vernieling en vandalisme:
Het gericht kapotmaken van materialen of het kapotmaken van materialen in combinatie met fysieke agressie of geweld.
Niet luisteren:
Niet luisteren kan in sommige gevallen ook bijdragen tot een onveilig klimaat. Doordat er niet geluisterd wordt, kan een sfeer ontstaan waarin anderen zich niet prettig voelen. Het gaat hier met name om het niet opvolgen van instructies of het weigeren te luisteren naar wat er gezegd wordt.
Gerelateerde aspecten die bijdragen aan een onveilige omgeving:
Het bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen, of het onder invloed zijn van drogerende middelen. Ook het herhaaldelijk/structureel negeren van instructies van leerkrachten draagt bij aan een onveilige omgeving.

Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag van een kind
Bij te stoppen agressie en geweld of niet te willen luisteren:
1. De leerkracht stopt het ongewenste gedrag, door heldere eenduidige instructies. Eventueel wordt de leerling uit de situatie gehaald, waardoor de leerling tot rust kan komen en een onveilige situatie opgeheven wordt. Hierbij kan het nodig zijn om de leerling (stevig) bij de pols te nemen.
2. De leerkracht gaat in gesprek met de betreffende leerling en het slachtoffer en probeert in een gezamenlijk gesprek het onderliggende conflict op te lossen om zo herhaling te voorkomen.
3. De leerkracht sanctioneert het gedrag van de leerling.
4. De leerkracht bespreekt – liefst dezelfde dag – het ongewenste gedrag met ouders/verzorgers en geeft aan hoe één en ander afgehandeld is.
5.De leerkracht registreert het voorval in het leerlingdossier wanneer het dermate ernstig was dat hij of zij heeft besloten de ouders over het ongewenste gedrag in te lichten.
6. De leerkracht meldt het voorval aan John Kok, omdat hij belast is met het uitvoeren van het time-out beleid.

Bij zeer agressief en gewelddadig gedrag en bij langdurig agressief en gewelddadig gedrag; bij niet te doorbreken niet te willen luisteren
1. Afhankelijk van de ernst van het geweld kan het kind ook meteen een “time-out” krijgen. Dit houdt in dat het kind tijdelijk geplaatst wordt in een time-outplaats of andere groep. Is dit geen optie dan wordt het kind voor de rest van de dag naar huis gestuurd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
2. Voor verbale agressie, bedreigingen en agressie gericht op objecten geldt bovenstaande vanaf punt 3. Eventueel wordt een leerling afgezonderd om tot rust te komen.
3. Bij een derde keer voorkomen van agressie wordt de leerling gedurende een hele dag geplaatst in een time-out plaats of andere groep (interne ‘schorsing’). De leerkracht stelt ouders mondeling én schriftelijk op de hoogte en dit komt in het leerlingdossier. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
4. Bij een vierde vergrijp wordt het protocol schorsing & verwijdering van Prokind scholengroep gehanteerd.

Wat gebeurt er wanneer een medewerker agressief is of geweld gebruikt:

 • De medewerker wordt uit de situatie gehaald. Een ander personeelslid neemt het slachtoffer en eventuele leerlingen onder zijn hoede. Als het slachtoffer ook agressie of geweld heeft gebruikt worden de richtlijnen daarvoor toegepast.
 • In gesprek met de directie wordt de oorzaak van het gedrag nagegaan. Er worden afspraken gemaakt hoe dergelijk gedrag voorkomen kan worden. Een schriftelijk verslag van dit gesprek wordt door de directie getekend en voor “gezien” – liefst akkoord – getekend door de medewerker. Dit verslag wordt opgeborgen in het personeelsdossier. De directie beoordeelt of de medewerker zijn functie meteen weer uit kan oefenen na dit gesprek.
 • Bij onvoldoende aanpassing van gedrag van de medewerker treedt artikel 3.13 t/m 3.16 van de CAO PO in werking.
 • Wanneer er besloten wordt door de schoolleiding dat er werkbare situatie blijft bestaan, zal de medewerker de opdracht krijgen, er alles aan te doen om de relatie te herstellen. Dit proces zal starten met een gesprek waarin de medewerker aangeeft niet goed te hebben gehandeld.
 • Als het slachtoffer een leerling is, wordt het voorval en de afhandeling daarvan dezelfde dag besproken met de ouders/verzorgers.
 • Indien de directie daar aanleiding toe ziet – bijvoorbeeld bij herhaling van het gedrag of extreem grensoverschrijdend gedrag – kan in overleg met het bevoegd gezag besloten worden tot ontslag van de medewerker op staande voet.
 • De school behoudt zich het recht voor om de politie in te schakelen.

Als ouders, verzorgers of andere bezoekers agressief zijn of geweld gebruiken

 • Als wapens, wapengebruik of invloed van drugs en/of alcohol aan de orde is, wordt de volwassene verzocht de school direct te verlaten. Dit verzoek wordt drie keer gedaan aan de betrokkene. Bij weigeren hiervan wordt de politie ingeschakeld. Dit gebeurt ook bij extreem agressief en gewelddadig gedrag. Alles wordt in het werk gesteld om leerlingen zo min mogelijk aan deze situaties bloot te stellen.
 • De volwassene wordt – indien mogelijk – uit de situatie gehaald en krijgt de mogelijkheid om tot rust te komen. Dit kan in een ruimte apart of door de volwassene weg te sturen met een afspraak voor een gesprek op een later tijdstip.
 • Wanneer de agressie of geweld zich richt tegen een leerling, wordt de leerling direct beschermd en die dag worden de ouders of verzorgers op de hoogte gesteld.
 • In een gesprek wordt de oorzaak van het gedrag besproken. Het gedrag zelf wordt niet getolereerd. Eventueel wordt een vervolg afspraak op een later tijdstip gemaakt. Een gesprek kan alleen gevoerd worden als aan de algemeen gangbare eisen van respectvolle gespreksvoering wordt voldaan. De medewerker van school beoordeelt of hieraan voldaan wordt.
 • Met de volwassene worden afspraken gemaakt die herhaling van het gedrag zullen voorkomen. Ook worden afspraken gemaakt hoe de slachtoffers van het agressieve en gewelddadige gedrag benaderd worden. Een verslag van dit gesprek komt in het leerlingendossier.
 • De directie zal bij herhaling van of bij extreem agressief en gewelddadig gedrag de toegang tot de school en het schoolplein aan de betrokkene ontzeggen. De volwassene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Met de wijkagent zal de situatie besproken worden. Als het gaat om een vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, dan zal de directie van dit bedrijf/deze organisatie op de hoogte gebracht worden.
 • Als het agressieve en gewelddadige gedrag van een ouder of verzorger een goede begeleiding van een andere leerling ernstig bemoeilijkt, zal de directie overgaan tot starten van een procedure van schorsing en of verwijdering van de leerling.